Privacy beleid Makelaardij Vastgoed Noordoost


Privacyverklaring Makelaardij Vastgoed Noordoost

Dit is de privacyverklaring van Makelaardij Vastgoed Noordoost gevestigd aan de Lindenlaan 35 te Meeden (hierna: de “Makelaar” of “wij”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

 

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen via telefoon: 0598-633 133 of e-mail: info@vastgoednoordoost.nl Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

De Makelaar is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de AVG en andere wet- en regelgeving naleven.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken, grondslag en doeleinden

Klanten

 

Indien u ons inschakelt voor de aan- of  verkoop, huur of verhuur van een object, c.q. woning, verzoeken wij u om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

=         uw naam, adres, geslacht en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;

=         de omschrijving en de kenmerken van de woning zoals oppervlakte, kadastrale gegevens, WOZ-waarde, de vraagprijs of huurprijs, enzovoort;

=         plattegronden

=         oude leveringsaktes

=         een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs, waarin wij het BSN-nummer onleesbaar maken.

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens, en andere gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, om u bij te staan bij de verkoop of verhuur van uw woning. De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

 

De kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs vragen wij u omdat wij op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht zijn om onze klanten te identificeren aan de hand van het originele identiteitsbewijs en de gegevens daarvan vast te leggen. Wij maken het BSN-nummer onleesbaar omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking daarvan.

 


 

Indien u ons inschakelt voor de ver- en aankoop, of huur of verhuur van een woning, verzoeken wij u om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:

 

=         uw naam, adres, geslacht en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres;

=         het zoekprofiel met uw woonwensen, waaronder de maximale koopprijs of huurprijs die u wilt betalen;

=         een kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs, waarin wij het BSN-nummer onleesbaar maken;

=         indien u geïnteresseerd bent in een woning kunnen wij u verzoeken aanvullende  gegevens te verstrekken waarom de verkoper of verhuurder vraagt zoals loonstroken, bankafschriften, werkgeversverklaring of een uittreksel uit het bevolkingsregister;

=         nadat u een woning heeft gekocht of gehuurd: uw nieuwe adres en de transactiegegevens;

 

Wij verwerken deze gegevens, en andere gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt, om u bij te staan bij het zoeken en ver- en aankopen of verhuren of huren van een object, c.q. woning. De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

 

De kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs vragen wij u, omdat wij op grond van de Wwft verplicht zijn om onze klanten te identificeren aan de hand van het originele identiteitsbewijs en de gegevens daarvan vast te leggen. Wij maken het BSN-nummer onleesbaar omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking daarvan.

 

Betalingsgegevens

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van een rekening voor de diensten die de Makelaar verricht en het ontvangen van betalingen (zoals uw bankrekeningnummer). De grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan.

 

Potentiële klanten

Wij verwerken ook persoonsgegevens van potentiële klanten. Van bezoekers van onze website die het daarop aangeboden zoekformulier invullen leggen we de volgende gegevens vast:

 

=         naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;

=         het zoekprofiel met uw woonwensen, waaronder de maximale koopprijs of huurprijs die u wilt betalen;

=         of u akkoord gaat met het ontvangen van onze nieuwsbrief per e-mail;

=         het tijdstip waarop u het formulier heeft ingevuld.

 

Van potentiële klanten die ons op andere wijze benaderen – zoals per e-mail, telefoon of door het afgeven van een visitekaartje, verwerken wij de gegevens die zij bij ons achterlaten. Het gaat dan om de contactgegevens die u aan ons verstrekt en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

 

De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om u de resultaten van een zoekopdracht te versturen of om een vraag te beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

Administratie

 

Wij bewaren onze administratie, waaronder facturen en andere administratieve bescheiden waarop uw persoonsgegevens vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

 

Kopie paspoort

Wij bewaren de kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs gedurende een periode van vijf jaar om te kunnen voldoen aan de bewaarplicht in de Wwft.

 

Overige contactgegevens

Wij bewaren overige contactgegevens ongeveer twee jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

 

Met wie delen wij uw gegevens?

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit relevant is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van externe partijen voor:

 

=         onze softwareoplossingen (bijvoorbeeld via ons CRM-systeem Kolibri);

=         betrokken notaris en tegenpartij, c.q. de makelaar van de tegenpartij, bij het sluiten van een aan- of verkoopovereenkomst, indien u ons daarom verzoekt en voor zover de informatie voor de transactie tussen partijen relevant is.

=         betrokken tegenpartij, c.q. de makelaar van de tegenpartij, bij het opstellen van, c.q. het sluiten van een huur- of verhuurovereenkomst, indien u ons daarom verzoekt en voor zover de informatie voor de transactie tussen partijen relevant is.

=         het verzorgen van de (financiële) administratie;

=         het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

=         Nazorg acties, na het vervullen van onze opdracht.

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

 

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft de volgende rechten:

a.       Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.

b.       Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.

c.       Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen - het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

d.       In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).

e.       Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

 

Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het aan het begin van de privacyverklaring genoemde e-mailadres of telefoonnummer.

 

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

 

 

Versie 25 mei 2018